Brev från Mats Törnqvist till Referensgruppen för förstudier i Östhammars kommun

Författare
Utgivningsdatum
1996-11-13

Gräsön 1996-11-13

Referensgruppen för förstudier i Östhammar
Att. Johan Nässén
Box 66
742 21 Östhammar

Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen tackar för er inbjudan att delta i informationsmöten angående förstudier i Östhammars kommun. Av er inbjudan framgår att vår tänkta uppgift vid dessa möten skulle vara att redovisa "vilken åsikt vi står för avseende djupförvar i Östhammar". Vi finner en sådan begäran märklig och fullständigt obegriplig eftersom det inte finns något som helst underlag för ett ställningstagande i den frågan.

Det högaktiva kärnavfallet skall omhändertas och slutförvaras på säkrast möjliga sätt. Slutförvaringen av det högaktiva avfallet är dessutom en nationell fråga, inte en kommunal. Och miljöskyddslagen anger att bästa möjliga plats skall eftersökas och ingenting annat.

Detta innebär enligt vår bestämda mening att endast en slutförvaringsplats som sållats fram genom en systematisk och vetenskapligt styrd lokaliseringsprocess som inbegriper hela landet kan accepteras.

Den lokaliseringspolitik som nu pågår i SKB:s regi har inga sådana kvaliteter och står därvid i skarp kontrast till de rekommendationer som under årens lopp lämnats av berörda myndigheter. Även de vetenskapliga institutioner som seriöst engagerat sig i ärendet tar helt avstånd från SKB:s metoder i detta avseende och detsamma gäller de organisationer inom miljörörelsen som haft anledning att aktivt bevaka denna fråga under en lång följd av år. För en utförligare redogörelse för dessa ställningstaganden kan vi bl. a. hänvisa Östhammars referensgrupp till SKI:s rapport 96:41 sid. 39-46.

SKB:s bristande vilja eller förmåga att bedriva lokaliseringsarbetet på ett systematiskt och vetenskapligt trovärdigt sätt kan inte förväntas leda fram till en bästa möjliga plats i miljöskyddslagens mening och innebär enligt vår uppfattning endast ett ansvarslöst slöseri på såväl tid som på de medel som avsatts i avfallsfonden för att trygga en helt säker slutförvaring av det högaktiva kärnavfallet.

Vi tackar därför nej till referensgruppens erbjudande om ett deltagande i planerade informationsmöten.

Skulle emellertid mot förmodan den dagen komma då ett korrekt metodval genomförts och SKB genom en seriöst genomförd lokaliseringsprocess identifierat en "bästa möjliga plats" är vi beredda att på grundval av de fakta som då föreligger lämna våra synpunkter på ett eventuellt djupförvar oavsett om den aktuella platsen är belägen i Östhammar eller i någon annan av landets kommuner.

Med vänliga hälsningar
Mats Törnqvist
Folkkampanjens avfallsutskott

Adress: Söderboda 3601, 740 71 Öregrund

Kopia f.k. till Statens Kärnkraftinspektion

Utgivningsår