Växjö Tingsrätt Mark- och miljödomstolen DOM 2012-02-16 Mål nr M 2635-07 Dok. Id 203550 SAKEN Tillstånd till verksamheten vid Oskarshamns kärnkraftverk m m vid Simpevarp, Oskarshamns kommun; uppskjuten fråga - avser utsläpp av radioaktiva ämnen

Utgivningsdatum
2012-02-16

Se bifogad PDF, 294 KB.

Citat s. 15:

Mark- och miljödomstolen finner att det idag helt saknas bindande,
straffsanktionerade krav på skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att begränsa
utsläpp av radioaktiva ämnen från Oskarshamns kärnkraftsverk under normal drift.
Domstolen finner detta förhållande djupt otillfredsställande, varför starka skäl talar
för en reglering genom villkor enligt miljöbalken.

Utgivningsår