Yttrande från FMKK, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, rörande regeringens prövning av tillbyggnaden av förvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) med ett nytt förvar (SFR 2)

Utgivningsdatum
2021-12-20

Till:
Regeringen <miljodepartementet.registrator@regeringskansliet.se>
Miljödepartementets dnr: M2019/02009/Me och M2019/01879/Ke

Yttrande från FMKK, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, rörande regeringens prövning av tillbyggnaden av förvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) med ett nytt förvar (SFR 2) enligt miljöbalken (M2019/02009/Me) och kärntekniklagen (M2019/01879/Ke)

Vi vill markera den stora enigheten från miljörörelsens sida och instämma i yttrandet 2021-12-16 från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG.
Särskilt vill vi betona att denna typ av förvar förvaltas och hålls öppna för övervakning under så lång tid som krävs för att det radioaktiva innehållet ska ha avklingat till ofarliga nivåer.

Kompletterande synpunkter har lämnats av Britta Kahanpää, Milkas, i yttrande till Mark- och Miljödomstolen, Nacka Tingsrätt, avd 3, i mål M 7062-14, 2019-02-20.

Stockholm den 20 december 2021
Jan Strömdahl, ordförande

Utgivningsår