Pressmeddelande 16 mars 2011: Lär av katastrofen i Japan – avslå ansökan om slutförvar

Publication date
2011-03-16

I dag den 16 mars kommer Svensk kärnbränslehanterings styrelse (SKB) att lämna in en mer än 7000 sidor tjock ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) om att få bygga ett slutförvar för kärnavfall intill Forsmarks kärnkraftverk.

– Det som har skett i Japan visar tydligt att kärnkraften är en farlig och en mycket osäker energikälla. Ännu en gång så inträffar det osannolika. För oss i miljörörelsen är tilliten och förtroendet mycket lågt när det gäller uppgifter från kärnkraftsetablissemanget. Det är inte säkerhet utan pengar som dikterar villkoren, säger Gunilla Meurling från Miljöförbundet Jordens Vänners energiutskott.

Miljöförbundet Jordens Vänner anser att de beslutande instanserna, SSM och Miljödomstolen, och i slutändan Sveriges regering, omöjligt kan avgöra om detta är bästa metoden och ansökan bör därför enhälligt avslås.

– Att SKB framhäver bergrumsförvaret i Forsmark som säkert är tvivelaktigt av flera skäl. Det planerade bergrummet ligger vid Östersjökusten och om en läcka sker kan Östersjön förorenas vilket skulle ge katastrofala följder för hela ekosystemet och alla de människor som bor längs kustområdena. Att bergrummet ligger intill ett aktivt kärnkraftverk utgör dessutom en risk för att avfallsarbetet abrupt måste avbrytas om en olycka skulle uppstå vid kärnkraftsverket så som nu skett vid Fukushimaverket i Japan, säger Sven-Erik Sjöstrand, styrelseledamot i Miljöförbundet Jordens Vänner.

Inför beslutet om plats för slutförvar kräver dessutom Miljöbalken att SKB skall ha undersökt flera rimliga alternativ. Detta har enligt Miljöförbundet Jordens Vänner ej skett då alternativa förvaringsmetoder undersökts i alltför liten utsträckning. Därtill finns det otillräcklig kunskap om den metod som föreslås då den forskning som bedrivits på området skett av kärnkraftsindustrins eget bolag SKB.

– Vi menar att de pengar som gått till att finansiera forskningen om slutförvar använts oansvarigt. I stor utsträckning har de gått till att underbygga ett ensidigt förespråkande av den metod SKB nu föreslår i Forsmark. Det är anmärkningsvärt att SKB håller fast vid en metod som är så kritiserad inom vetenskapen, säger Gunilla Meurling från Miljöförbundet Jordens Vänner energiutskott.

Kontakt:

Gunilla Meurling 0768-64 41 59

Sven Erik Sjöstrand 0768-54 19 85

Publication year