Uttalande av Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas) ang. regeringens beslut 22 december 2021 att tillåta ytterligare ett förvar för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall vid Forsmark

Utgivningsdatum
2021-12-22

PDF, 110 KB, 1 sid.

Uttalande av Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas) ang. regeringens beslut 22 december 2021 att tillåta ytterligare ett förvar för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall vid Forsmark.

Milkas anser att det inte är lämpligt att placera ytterligare ett förvar för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall vid Forsmark. Inga förvar ska placeras nära reaktorer i drift, pga. risken för olyckor. Både platsen och metoden har en oacceptabel miljöpåverkan. Östersjön är redan ett av världens mest radioaktiva hav. [1]  Ytterligare föroreningar kan inte riskeras. Dessutom är inte frågorna om återtagbarhet, bevakning och informationsbevarande för kommande generationer tillräckligt utredda.

Redovisning av alternativa metoder saknas, och beskrivning samt analys av platsen är bristfällig, liksom utredning av flera geologiska frågor. Detta bl.a. har Milkas framfört till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Mark- och miljödomstolen (MMD) i sitt yttrande 5 november 2018. [2] 

Milkas instämmer i stort med yttranden från Naturskyddsföreningen i Uppsala län och Naturskyddsföreningen/Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG).

Fördröjd dumpning

Milkas instämmer särskilt med Naturskyddsföreningen i Uppsala läns yttrande
11 mars 2018, aktbilaga 97
, att,
”Med den konstruktion under havets botten som SFR har kommer lagret att fyllas
med vatten efter förslutning. Frågan är hur snabbt anläggningen kommer att frigöra radionuklider till recipienten efter förslutning. Föreningen anser att den föreslagna lokaliseringen under havets botten är olämplig och vill närmast kalla den för en fördröjd dumpning.” (Aktbilaga 97, sid. 3.)

- slut -

__________________________________

[1] Se: (1) Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas).  2005-11.  Östersjön är radioaktiv. PDF, 103 KB, 4 sid. Kan laddas ned på https://www.nonuclear.se/ostersjon200511.html. (2) Bergman Ronny and Baklanov Alexander for Sweden's Defence Research Establishement (FOA) adn The Swedish Council for Planning and Coordination of Research (FRN). July 1998 (Stockholm). "Radioactive sources of main radiological concern in the Kola-Barents regio:" PDF, 2,2 MB, 81 sid. Kan laddas ned på https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:30018740

[2] Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas). 2018-11-05. Yttrande om mål M 7062-14, Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB:s) ansökan 19 dec. 2014 ”om tillstånd enligt miljöbalken för utbyggnad och fortsatt drift av SFR.” PDF, 4,3 MB, 18 sid. Aktbilaga 109-111. Kan laddas ned på https://www.nonuclear.se/files/m7062-14/m7062-14aktbil109-111milkas20121105.pdf.

Utgivningsår