Almedalsveckan 2019 - kärnkraft/kärnkraftsavfall: SKB, SSM, Kärnavfallsrådet, Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, Kvinnor för fred och Folkkapanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

-
Visby

Uppdaterat 25 juni 2019, kl. 09:45

SKB | SSM | Kärnavfallsrådet | Folkkampanjen, Kvinnor för fred och Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
För allmän information se http://www.almedalsveckan.info/

Sammanfattning

Svensk Kärnbränslehantering, SKB AB
Dag: 30/6 2019 10:00 - 17:00, 1/7 2019 10:00 - 17:00, 2/7 2019 10:00 - 17:00, 3/7 2019 10:00 - 17:00, 4/7 2019 10:00 - 17:00
Plats: Sigrid, fartyg, Kajplats 2, Skeppsbron

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM
Dag: Tisdag 2 juli 2019 10:00 - 10:45, 11:00 - 11:45
- Hur påverkar den svenska identiteten säkerhetskulturen inom kärnkraftsbranschen?
- Säkerhetskultur ända in i kaklet
Plats: Holmen, Österdahls brygga

Kärnavfallsrådet
Dag: Tisdag 2 juli 2019, kl. 12:00 - 13:00:
Vad tänker de unga om kärnavfallet – och vad vill de veta?

Plats: Holmen, Österdahls brygga

Folkkampanjen, Kvinnor för fred och Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
Plats: Hamnplan 4, Syregården, utescen
Dag:
Tisdag 2 juli 2019, kl. 12:00 - 12:50: Varför inte kärnvapen?
(Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, Kvinnor för fred)
Dag:
Onsdag 3 juli 2019, kl. 13:00 - 13:50: Kan kärnkraften rädda klimatet?
(Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen)
Dag:
Onsdag 3 juli 2019, kl. 15:00 - 15:50: Hur mycket atomskit tål Bottenviken?
(Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken)

------------------------------------------------------------------------------------------

Svensk Kärnbränslehantering, SKB AB
http://www.skb.se/almedalen/det-hander-pa-motesplats-sigrid/
och https://www.skb.se/nyheter/besok-oss-i-almedalen/
Sigrid är SKB:s transportfartyg och används för att transportera använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall från Sveriges kärnkraftverk till SKB:s anläggningar i Oskarshamn och Forsmark. Under Almedalsveckan byggs fartyget om med utställning, seminarielokal och kafé och finns i Visby hamn.
Sveriges viktigaste miljöskyddsprojekt - Slutförvaring av kärnbränsle
Se: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/59735
Arrangör: Svensk Kärnbränslehantering AB
Dag: 30/6 2019 10:00 - 17:00, 1/7 2019 10:00 - 17:00, 2/7 2019 10:00 - 17:00, 3/7 2019 10:00 - 17:00, 4/7 2019 10:00 - 17:00
Plats: Sigrid, fartyg
Platsbeskrivning: Kajplats 2, Skeppsbron

------------------------------------------------------------------------------------------

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/nyheter/2019/ett-av-arven-efter-tjernobyl--sakerhetskultur--diskuteras-i-almedalen/
Ett av arven efter Tjernobyl – säkerhetskultur – diskuteras i Almedalen
Tjernobylolyckan bidrog till att säkerhetskultur som begrepp började användas inom kärnkraften. I Almedalen arrangerar Strålsäkerhetsmyndigheten två seminarier på temat säkerhetskultur; ett om hur svensk nationell identitet påverkar säkerhetskulturen i kärnkraftsbranschen och ett om säkerhetskultur specifikt kopplat till avveckling och nedmontering av reaktorer.

Hur påverkar den svenska identiteten säkerhetskulturen inom kärnkraftsbranschen?
Se: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/59166
Arrangör: Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM
Dag: Tisdag 2 juli 2019 10:00 - 10:45
Plats: Holmen, Österdahls brygga
Beskrivning av samhällsfrågan

Nationell identitet är nära kopplat till säkerhetskultur och en rapport från OECD:s kärnenergibyrå, NEA, beskriver hur den svenska nationella identiteten påverkar säkerhetskulturen inom kärnkraftsbranschen. Kan andra säkerhetsbranscher lära sig något av kärnkraftsbranschen?
Utökad information om evenemanget
Säkerhetskultur handlar om de attityder, värderingar och uppfattningar om säkerhet som finns i en organisation. I kärnteknisk verksamhet kan frågor om säkerhetskultur vara lika viktiga för en framgångsrik verksamhet som de tekniska förutsättningarna. OECD:s kärnenergibyrå, NEA, arrangerade 2018 en workshop med representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten, kärnkraftsindustrin och internationella organisationer. Workshopen resulterade i en rapport som beskriver hur svensk nationell identitet kan påverka säkerhetskulturen inom den svenska kärnkraftsbranschen. Vid seminariet presenteras resultat och slutsatser från rapporten för att därefter diskuteras i en panel med representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten och kärnkraftsindustrin. Vilka lärdomar kan den svenska kärnkraftsbranschen dra utifrån rapporten och vad kan andra säkerhetsverksamheter lära sig av det arbete som kärnkraftsbranschen påbörjat?
Medverkande:
    Nina Cromnier, GD, Strålsäkerhetsmyndigheten
    Monica Haage, Konsult, Evolving Energy Consortium 2EC
    Johan Svenningsson, VD, Uniper Sverige AB
    Björn Linde, VD, Ringhals AB och Forsmarks Kraftgrupp AB
    Anne Edland, Enhetschef, Strålsäkerhetsmyndigheten
    Pelle Zettersten, Moderator, Strålsäkerhetsmyndigheten
Kontaktpersoner:
Caroline Falkengren, Kommunikationsstrateg/pressansvarig, Strålsäkerhetsmyndigheten, 073-202 35 19
Linda Jonsson Melin, Kommunikatör, Strålsäkerhetsmyndigheten, 073-40 23 225

Säkerhetskultur ända in i kaklet
Se: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/59305
Arrangör: Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM
Dag: Tisdag 2 juli 2019 11:00 - 11:45
Plats: Holmen, Österdahls brygga
Beskrivning av samhällsfrågan
Flera kärnkraftsreaktorer är under avveckling i Sverige. Hur upprätthåller man en god säkerhetskultur på anläggningarna under demontering? Och hur motiverar man personal till att sätta säkerheten i första rummet för en verksamhet som ska läggas ner?
Utökad information om evenemanget
Flera svenska reaktorer befinner sig i olika faser av avveckling, samtidigt som reaktorer kommer att vara i fortsatt drift på samma anläggning. Processen ställer både myndighet och industri inför nya utmaningar. I en panel med deltagare från kärnkraftsindustrin och myndigheten diskuteras bland annat hur tillsyn och drift bedrivs för att upprätthålla en god strålsäkerhet.
Medverkande:
    Johan Dasht, VD, OKG AB
    Åsa Carlson, VD, Barsebäck Kraft AB
    Lars Rask, Säkerhetschef, Vattenfall AB
    Ove Nilsson, Enhetschef, Strålsäkerhetsmyndigheten
    Karin Lindström, Utredare/MTO-expert, Strålsäkerhetsmyndigheten
    Pelle Zettersten, Moderator, Strålsäkerhetsmyndigheten
Kontaktpersoner:
Caroline Falkengren, Kommunikationsstrateg/pressansvarig, Strålsäkerhetsmyndigheten, 073-202 35 19
Linda Jonsson Melin, Kommunikatör, Strålsäkerhetsmyndigheten, 073-40 23 225

------------------------------------------------------------------------------------------

Kärnavfallsrådet

Vad tänker de unga om kärnavfallet – och vad vill de veta?
Se: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57287

Arrangör: Kärnavfallsrådet
Dag: Tisdag 2 juli 2019, kl. 12:00 - 13:00
Plats: Holmen, Österdahls brygga

Beskrivning av samhällsfrågan

Använt kärnbränsle är farligt i minst 100 000 år och frågan om slutförvaring befinner sig nu i ett avgörande skede. Denna viktiga demokratifråga förutsätter att svenska folket är välinformerat, är vi det? Vad tänker den yngre generationen? De som kommer att få ta över ansvaret.

Utökad information om evenemanget
Panelsamtalet syftar till att ta del av den yngre generationens synpunkter och att därigenom öka och stärka engagemanget kring frågan. Centrala punkter är frågans politiska betydelse, den nuvarande generationens ansvar, val av metod och plats för slutförvaring, debatten om kopparkapselns hållbarhet, den stegvisa beslutsprocessen och förmedling av information om slutförvaret till kommande generationer.

Medverkande:
    Carl Reinhold Bråkenhielm, Ordförande, seniorprofessor i
    empirisk livsåskådningsforskning, Kärnavfallsrådet
    Ingmar Persson, Professor i oorganisk och fysikalisk kemi, Kärnavfallsrådet
    Karin Högdahl, Docent i geobiosfärsvetenskaper, Kärnavfallsrådet
    Mikael Karlsson, Miljöforskare på KTH, Kärnavfallsrådet
    Elin Bergenlöv, statsvetenskap, Stockholms universitet
    Erik Nilsson, medicinsk strålningsfysik, Umeå universitet
    Disa Runeby, historiska studier, Lunds universitet
    Torbjörn Näsmark, medicinsk strålningsfysik, Umeå universitet

Kontaktpersoner:
Peter Andersson, Kanslichef, Kärnavfallsrådet, 0725-384828, peter.h.andersson@regeringskansliet.se

Evis Bergenlöv, Kärnavfallsrådet, 0706-993995, evis.bergenlov@regeringskansliet.se


------------------------------------------------------------------------------------------

Tre seminarier om kärnvapen, kärnkraft och kärnkraftsavfall:
Plats: Hamnplan 4, Syregården, utescen
Dag:
Tisdag 2 juli 2019, kl. 12:00 - 12:50: Varför inte kärnvapen?
Dag:
Onsdag 3 juli 2019, kl. 13:00 - 13:50: Kan kärnkraften rädda klimatet?
Dag:
Onsdag 3 juli 2019, kl. 15:00 - 15:50: Hur mycket atomskit tål Bottenviken?

Tisdag 2 juli 2019, kl. 12:00 - 12:50: Varför inte kärnvapen?
Plats:
Hamnplan 4, Syregården, utescen
Arrangör: Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, Kvinnor för fred
Se: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57580
Beskrivning av samhällsfrågan

Världens alla regeringar ska ta ställning till en FN-resolution om kärnvapenförbud. Den svenska regeringen tvekar eftersom utrikesministern och försvarsministern är oense. Vi vill belysa riskerna med att inte ställa upp bakom resolutionen och kärnvapnens klimatkonsekvenser.
Utökad information om evenemanget
Det är särskilt två aspekter vi tar upp. Dels NATO-frågan och dess kärnvapenparaply. Ger det ökad eller minskad säkerhet? Dels risken för atomvinter och andra konsekvenser även av ett begränsat kärnvapenkrig.
Medverkande:
    Pierre Schori
    Gunnar Westberg, SLMK
    My Leffler, Moderator, FMKK
Kontaktperson: Jan Strömdahl, Ordförande, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, jfstromdahl@gmail.com

Onsdag 3 juli 2019, kl. 13:00 - 13:50: Kan kärnkraften rädda klimatet?
Plats:
Hamnplan 4, Syregården, utescen
Arrangör: Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen
Se: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57643
Beskrivning av samhällsfrågan
Högerpartierna i Sverige tävlar nu om vem som är mest kärnkraftsvänlig. Detta bygger på uppfattningen att kärnkraften inte släpper ut några växthusgaser, att olycksriskerna är minimala och att en stabil elförsörjning är värd att subventionera.
Utökad information om evenemanget
Med hjälp av några av Sveriges främsta experter på området ska vi granska kärnkraftsvurmen i sömmarna. Är det bara en kvarleva från linje 1 i folkomröstningen ? Hur mycket el är det hållbart att generera? Vad kostar olika former av energi att producera? Vilka utsläpp står kärnkraften för? Hur är det med olycksriskerna? Kräver elbilsutvecklingen en utbyggd kärnkraft? Finns det någon lösning på avfallsproblemet? Vilka är alternativen?
Medverkande:
    Tomas Kåberger, CTH
    Göran Bryntse, SERO
    Lars Broman, FMKK
    Jan Strömdahl, Moderator, FMKK
Kontaktperson: Jan Strömdahl, Ordförande, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, jfstromdahl@gmail.com

Onsdag 3 juli 2019, kl. 15:00 - 15:50: Hur mycket atomskit tål Bottenviken?
Plats: Hamnplan 4, Syregården, utescen
Arrangör: Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
Se: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57629
Beskrivning av samhällsfrågan
Finska Fennovoima med ryska Rosatom som största ägare planerar att bygga ett kärnkraftverk på en tidigare vacker udde vid Pyhäjoki. Det högaktiva avfallet vill man spränga ner i berget i närheten för 100 000 års förvaring.
Utökad information om evenemanget
Nästan alla svenska kommuner vid Bottenvikskusten har protesterat mot det finsk-ryska projektet. Det finns också ett lokalt motstånd i Finland. Men den politiska makten i landet har hittills stött projektet även om bygglovet dröjer. Fortum har gått in som delägare men främst handlar det om ett ryskt strategiskt intresse och en hamn vid den grunda och känsliga Bottenviken.
Medverkande:
    Elisabeth Holmström, Kärnkraftsfritt Bottenviken
    Leea Parhiala, Jordens Vänner Finland
    Jan Strömdahl, Moderator, FMKK
Kontaktperson: Jan Strömdahl, Ordförande, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, 070-4388841, jfstromdahl@gmail.com