Yttrande avseende komplettering I av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Utgivningsdatum
2013-10-10

Detta blev aktbilaga 277.

PDF (357 KB) | Kompletterande 2013-11-06 av Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

Se också: KBS-3 och slutförvarsansökan - Lite hjälp med informationsflödet

1. Introduktion

Milkas har från Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen (MMD) (aktbilaga 212) daterad 2013-05-13 beretts tillfälle att lämna ett skriftligt yttrande över aktbilaga 197-207, där SKB svarar på kompletteringskrav från remissinstanser (”Komplettering I” enligt MMD).

SKB AB har den 16 mars 2011 till Mark- och miljödomstolen, MMD, inlämnat en ansökan om ”Uppförande och drift av anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall”. Denna ansökan sändes ut på remiss i april 2011 till ett antal remissinstanser för yttrande om eventuella kompletteringsbehov.

Sedan remissinstanserna yttrat sig under 2012 har SKB beretts möjlighet att i sin tur yttra sig över remissinstansernas krav på kompletteringar och företa de kompletteringar som efterfrågats. MMD har därefter i april 2013 sänt ut SKB:s svar på remissinstansernas kompletteringskrav till berörda remissinstanser med föreläggande om att lämna ett yttrande över huruvida ansökan med tillhörande kompletteringar nu är komplett.

Milkas har tagit del av SKB:s svar på de kompletteringskrav som inkommit från berörda remissinstanser. Bristande tid och resurser har medfört att det inte varit möjligt att ta upp allt vi ännu saknar i SKB:s redovisning, men vi har behandlat en del högst väsentliga frågor som kvarstår efter SKB:s komplettering.

En sammanfattning av vårt yttrande följer. På slutet finns en sammanställning av Milkas’ kvarstående kritik och yrkanden i tabellform med hänvisningar till de relevanta sidorna i detta dokument och i SKB:s kompletteringssvar. Efter sammanfattningen följer några allmänna kommentarer. Därefter kommer kommentarer av Mats Törnqvist, Nils-Axel Mörner och Charly Hultén. Kommentarerna har en viss överlappning, men ur respektive författares perspektiv. Länkar till de dokument som återfinns i texten hittas före sammanställningen.

2. Sammanfattning

Det enkla svaret på MMDs förfrågan, huruvida vi finner att SKB:s ansökan med tillhörande kompletteringar nu är komplett, är ett entydigt nej.

Vid vår genomgång av SKB:s svar på framförda kompletteringsönskemål har vi funnit att det levererade aktstycket i stället för att beakta våra önskemål, består av mer eller mindre krystade ansträngningar att helt avvisa ställda kompletteringskrav. Stora brister i ansökan och ansökningsförfarande återstår.

Bristerna i samrådsförfarandet gäller framför allt samrådsprocessen, som egentligen aldrig handlade om samråd utan hade karaktären av informationsmöten helt styrda av SKB och som sedan ensidigt avbröts av SKB utan att det allra viktigaste dokumentet, säkerhetsanalysen SR-Site, blivit föremål för behandling. Ansökan lämnades alltså in efter en havererad samrådsprocess som inga kompletteringar i efterhand - förutom en ny och korrekt genomförd samrådsprocess - kan råda bot på.

Till allvarliga brister som ännu återstår i ansökan hör de stora brister som finns i SKB:s MKB-redovisning. Detta gäller exempelvis redovisningen av alternativa platser, alternativa metoder och alternativa utformningar, redovisningen av strålsäkerhetsfrågor, redovisningen av problematiken rörande kapselns långtidsbeständighet och de tilltänkta lerbarriärernas pålitlighet samt frågor rörande nollalternativet och möjligheterna till återtag av kapslar. Vad gäller större delen av dessa brister ställer SKB sig helt kallsinnigt och tillbakavisar remissinstansernas krav på kompletteringar.

Miljökonsekvensbeskrivningen är därmed fortfarande i många avseenden ofullständig och är i vissa stycken direkt vilseledande, vilket med tanke på dess roll som obligatoriskt och centralt dokument vid tillståndsprövningen är särskilt allvarligt.

Vad det gäller kompletteringarna i övrigt av ansökningsmaterialet intar de frågor som är föremål för vetenskapliga kontroverser en särställning, eftersom de kräver forsknings- och utredningsinsatser som kan vara mycket omfattande och kräva lång tid att genomföra. I den mån de är av grundläggande betydelse för KBS3-metodens genomförande måste de också vara helt klarlagda innan ansökan kan tas upp till prövning. Detta gäller exempelvis sådant som alternativ- och lokaliseringsfrågor, berggrundsegenskaper och barriärsystemen av koppar och lera. Det förefaller fullständigt uteslutet att denna typ av frågor kan klarläggas på ett tillfredsställande sätt inom ramen för den tidplan som för närvarande gäller för ärendets handläggning.

Milkas vill med hänvisning till vad som anförts ovan, yrka på att Mark- och miljödomstolen redan nu tar ett avvisande av SKB:s ansökan under allvarligt övervägande.

Utgivningsår